20 rokov s vami

Za uplynulých dvadsať rokov sa v mene konateľov spoločnosti chceme úprimne poďakovať všetkým obchodným partnerom a spoločnostiam za doterajšiu spoluprácu a sľúbiť, že budeme robiť všetko preto, aby boli aj naďalej s našimi službami spokojní a venovali nám svoju priazeň.

Poslanie

Spoločnosť ENG2 SR bola založená v roku 2002. Pôsobí v oblasti Riadenia a kontroly projektov, Inžinieringu a Technického/Stavebného dozoru v oblasti výstavby vo všetkých jej etapách od definovania zámerov a štúdií realizovateľnosti, cez prípravu, riadenie a kontrolu samotnej výstavby, až po uvedenie do prevádzky.

V našich službách používame overené metódy a systémy riadenia a monitorovania jednotlivých fáz výstavby tak, aby boli naplnené predstavy klienta. Vyvinuli sme a zdokonaľujeme kontrolné a riadiace  metódy minimalizujúce riziká spojené s výstavbou.

Prostredníctvom dcérskej spoločnosti ENG2 Facility Management vieme riadiť a kontrolovať prevádzku a údržbu stavebných diel.

Disponujeme odborníkmi s managerskými skúsenosťami s riadením projektov pre Slovenských aj medzinárodných klientov ako aj technickými odborníkmi na jednotlivé časti stavieb. Projekty vieme riadiť v štandardoch FIDIC. Dokonale poznáme legislatívu a procedúry z nej vyplývajúce.

Naša spoločnosť je poistená pre prípad profesionálneho pochybenia do výšky 1.5 mil. EUR

Vízia

Na súčasnom trhu v oblasti výstavby a developmentu hodláme naďalej zastávať záujmy klienta a prispievať k zvyšovaniu celkovej kvality diela a naplneniu jeho predstáv z hľadiska:

 • Obsahu

  Dielo bude zodpovedať predstavám klienta a účelu pre ktoré bolo zhotovené, budú použité optimálne technické riešenia za zodpovedajúcu cenu

 • Času

  Dielo bude zhotovené a odovzdané do užívania v dohodnutom termíne, harmonogramy budú priebežne kontrolované a vyhodnocované

 • Nákladov

  Dielo bude zhotovené v dohodnutej cene, kontrolované profesionálnym systémom kontroly nákladov akceptovaným pri bankovom financovaní

 • Kvality

  Dielo bude zhotovené v požadovanej kvalite v zmysle platných technických noriem, legislatívy v súlade so záujmami klienta

Princípy našej práce

Služby spoločnosti sú orientované na spokojnosť Klienta a naplnenie jeho vízií v oblasti výstavby. V celom procese výstavby stojíme na strane Klienta. Našimi službami odbremeňujeme Klienta od  balastných činností a pripravujeme mu podklady na efektívne managerské rozhodovania. Navrhujeme mu riešenia, eliminujeme riziká.

Ďalej pracujeme na zvyšovaní odbornej a managerskej úrovne našich služieb. V spolupráci s našim partnerom pracujeme na vývoji informačného softvéru pre riadenie a kontrolu projektov vo výstavbe.

NAPÍSALI O NÁS