20 rokov s vami

Za uplynulých dvadsať rokov sa v mene konateľov spoločnosti chceme úprimne poďakovať všetkým obchodným partnerom a spoločnostiam za doterajšiu spoluprácu a sľúbiť, že budeme robiť všetko preto, aby boli aj naďalej s našimi službami spokojní a venovali nám svoju priazeň.

Projektový manažment

1. Analýza (predprípravná faza)

Obstaranie a analýza podkladov pre projekt, Odhad a riadenie rizík,Odhady nákladov, Technicko finančné štúdie realizovateľnosti/feasibility study,Technický audit, Podklady pre strategické rozhodovanie

2. Prípravná fáza

Design management / kontrola dokumentácie, Časové harmonogramy, Fiančné odhady, rozpočty a finančné modely, Zabezpečenie legislatívnych procedúr pri povoľovaní výstavby (Územné rozhodnutia, stavebné povolenia), Príprava tendrovej dokumentácie, organizácia a vyhodnotenie tendrov, Asistencia pri zabezpečení zmluvných vzťahov

3. Realizačná fáza

Odovzdanie staveniska, Riadenie a kontrola stavebných a montážnych prác, Kontrola kvality, Výkon stavebného dozoru, Kontrola a riadenie časových vzťahov, Evidencia dokumentácie, Riadenie zmien projektu, Administrácia a archivácia, Kontrola nákladov a fakturácií, Riadenie prevzatia hotového diela, Riadenie uvedenia do prevádzky, účasť na skúšobnej prevádzke, Zabezpečenie kolaudácií

4. Ukončenie projektu

Riadenie odstraňovania vád a nedorobkov, Zabezpečenie dokumentácie na riadnu prevádzku a údržbu, Riadenie reklamačných konaní, Záverečná kontrole nákladov

Technický dozor investora

 • Rokovania so zhotoviteľmi, organizovanie pravidelných kontrolných dní s písomnými záznamami
 • Sledovanie vedenia stavebných denníkov,•zhromažďovanie a evidencia dokumentácie stavby, distribúcia aktualizovaných informácií jednotlivým účastníkom Výstavby
 • Zabezpečenie technického dozoru stavby tak, aby práce na stavbe sa vykonávali v súlade so zmluvnou dokumentáciou (projekty, špecifikácie, časové plány,technologické postupy, stav. povolenie a pod.)
 • Kontrola zaistenia materiálov a personálneho obsadenia tak, aby práce postupovali v súlade s požiadavkami Mandanta, platnými predpismi a časovými plánmi,•dohľad nad dodržiavaním bezpečnosti práce a ostrahou stavby
 • Systematická kontrola kvality materiálov a vykonávaných prác
 • Prevzatie tých častí diela, ktoré budú ďalším postupom zakryté resp. sa stanú neprístupnými so zápisom do stavebného denníka

Ostatné služby

 • Činnosť externého experta banky
  Posudzovanie podkladov a pravidelná kontrola čerpania úverov pre projekty financované bankami SLSP, UNI Banka, Tatrabanka, Volksbank
 • Nezávislý technický a nákladový audit v rôznych štádiách výstavby
 • Optimalizácia technických riešení /pomer cena:výkon/
 • Posúdenie projektov z hľadiska nákladov a financovania, ekonomizácia pripravovaných projektov
 • Poradenská a konzultačná činnosť vo výstavbe
 • Inžinierska činnosť, Štúdie realizovateľnosti a technicko nákladové audity projektov pre domácich a zahraničných klientov
 • Poradenstvo v oblasti tepelnej ochrany budov, energetickej hospodárnosti budovy a stavebnej tepelnej techniky
 • Zabezpečenie Energetického Certifikátu budov
 • Merania Termokamerou (identifikácia potenciálnych problémov) s vyhodnotením a interpretáciou výsledkov certifikovaným pracovníkom
 • Zabezpečenie Energetických auditov budov.

NAPÍSALI O NÁS